การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 134/25661 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากร ที่ 134/25661 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : กรมศุลกากร