แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 114/.2561 (ของที่ห้ามนำเข้าไปเขตปลอดอากร)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/.2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 114/.2561 (ของที่ห้ามนำเข้าไปเขตปลอดอากร)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/.2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 114/.2561 (ของที่ห้ามนำเข้าไปเขตปลอดอากร)

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ที่มา : กรมศุลกากร