การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (Freezone) (ต้นทาง)

enter image description here

โอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์ (ปลายทาง)

คลังสินค้าทัณฑ์บน

การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์คลังสินค้าทัณฑ์บน

ผู้นำของเข้า ส่งใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายออกจากเขตปลอดอากร C ให้ระบุค่าดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของเขตปลอดอากรที่นำออก ที่ส่วนควบคุมใน ใบขนสินค้า
 • ระบุ Discharge Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของเขตปลอดอากรที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์เขตปลอดอากรที่นำของออกที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Bond = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของเข้า ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า

ขอคืนอากรตามมาตรา 29

การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์ ขอคืนอากรตามมาตรา 29

ผู้นำของเข้า ส่งใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายออกจากเขตปลอดอากร C ให้ระบุค่าดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของเขตปลอดอากรที่นำออก ที่ส่วนควบคุมใน ใบขนสินค้า
 • ระบุ Discharge Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของเขตปลอดอากรที่นำออก ที่ส่วนควบคุม ในใบขนสินค้า
 • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์เขตปลอดอากรที่นำของออกที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Drawback = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ขอคืนอากรตามมาตรา 29ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า

เพื่อชำระค่าภาษีอากรบริโภคภายในประเทศ

การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร เพื่อชำระค่าภาษีอากรบริโภคภายในประเทศ

ผู้นำของเข้า นำของออกบริโภคภายในประเทศ ผู้นำของออกจัดทำใบขนสินค้า P ให้ระบุค่าดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของเขตปลอดอากร ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Discharge Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของเขตปลอดอากร ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์เขตปลอดอากรที่นำของออกที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า

กรณีประเภทย่อยของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรเป็น ประเภทพาณิชยกรรม ให้ระบุ

 • กรณีประเภทย่อยของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรเป็น ประเภทพาณิชยกรรม ให้ระบุ Reference Declaration Number = เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าที่นำสินค้าเข้าเก็บในเขตปลอดอากร ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • กรณีประเภทย่อยของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็น ประเภทพาณิชยกรรม ให้ระบุ Reference Declaration Line Number = รายการในใบขนสินค้าขาเข้าที่นำสินค้าเข้าเก็บในเขตปลอดอากรที่นำของออก ที่ส่วนรายการใน ใบขนสินค้า
 • กรณีประเภทย่อยของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็น ประเภทพาณิชยกรรม ให้ระบุ Tariff Code = รหัสพิกัดศุลกากร ตามใบขนสินค้าขาเข้าและรายการในใบขนสินค้าขาเข้าที่นำสินค้าเข้าเก็บในเขตปลอดอากรที่นำของออก ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • กรณีประเภทย่อยของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรเป็น ประเภทพาณิชยกรรม ให้ระบุ Statistical Code = รหัสสถิติสินค้า ตามใบขนสินค้าขาเข้าและรายการในใบขนสินค้าขาเข้าที่นำสินค้าเข้าเก็บในเขตปลอดอากรที่นำของออก ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • กรณีประเภทย่อยของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรเป็น ประเภทพาณิชยกรรม ให้ระบุ Privilege Code ตามสิทธิ์ที่มีขณะนำเข้า เช่น มาตรา 12, WTO, TAU, AFTA เป็นต้น และต้องคำนวณค่าภาษีอากรตามปกติ ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • กรณีประเภทย่อยของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรเป็น ประเภทพาณิชยกรรม ให้ระบุ Thai Description of Goods = ชนิดของ ภาษาไทย ตามใบขนสินค้าขาเข้าและรายการในใบขนสินค้าขาเข้าที่นำสินค้าเข้าเก็บในเขตปลอดอากรที่นำของออก ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • กรณีประเภทย่อยของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรเป็น ประเภทพาณิชยกรรม ให้ระบุ English Description of Goods = ชนิดของ ภาษาอังกฤษ ตามใบขนสินค้าขาเข้าและรายการในใบขนสินค้าขาเข้าที่นำสินค้าเข้าเก็บในเขตปลอดอากรที่นำของออก ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า

เขตปลอดอากร

การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์เขตปลอดอากร

 1. ผู้ส่งออกของ ส่งใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร (D) ให้ระบุค่าดังนี้

  • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของเขตปลอดอากรที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
  • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของเขตปลอดอากรที่นำออก ที่ส่วนควบคุม ในใบขนสินค้า
  • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์เขตปลอดอากรที่นำของออกที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
  • ระบุ Free Zone = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
  • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรที่นำของเข้าที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 2. ผู้ได้รับใบอนุญาต จัดตั้งเขตปลอดอากรทำรายงานการยืนยันการโอนย้าย สรุปให้กรมศุลกากร

เขตประกอบการเสรี

การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์เขตประกอบการเสรี

 1. ผู้ส่งออกของ ส่งใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตประกอบการเสรี D ให้ระบุค่าดังนี้

  • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของเขตปลอดอากรที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
  • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่ของเขตปลอดอากรที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
  • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์เขตปลอดอากรที่นำของออกที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
  • ระบุ I-EAT Free Zone = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
  • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรีที่นำของเข้าที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า.
 2. เจ้าของเขตประกอบการเสรี ที่นำของเข้าทำรายงานสรุปการนำเข้า ส่งให้กรมศุลกากร