การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (I-EAT)

enter image description here

โอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์

คลังสินค้าทัณฑ์บน

การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์คลังสินค้าทัณฑ์บน

ผู้นำของเข้า ส่งใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายออกจากเขตประกอบการเสรี C ให้ระบุค่าดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของเขตประกอบการเสรีที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของเขตประกอบการเสรีที่นำออก ที่ส่วนควบคุม ในใบขนสินค้า
 • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์เขตประกอบการเสรีที่นำของออกที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Bond = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของเข้า ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า

ขอคืนอากรตามมาตรา 29

การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 29

ผู้นำของเข้า ส่งใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายออกจากเขตประกอบการเสรี C ให้ระบุค่าดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของเขตประกอบการเสรีที่นำออก ที่ส่วนควบคุมใน ใบขนสินค้า
 • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของเขตประกอบการเสรีที่นำออก ที่ส่วนควบคุม ในใบขนสินค้า
 • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์เขตประกอบการเสรีที่นำของออกที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Drawback = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ขอคืนอากรตรมมาตรา มาตรา 29 ที่ส่วนรายการใน ใบขนสินค้า

เพื่อชำระค่าภาษีอากรบริโภคภายในประเทศ

การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี เพื่อชำระค่าภาษีอากรบริโภคภายในประเทศ

ผู้นำของเข้า นำของออกบริโภคภายในประเทศ ผู้นำของออกจัดทำใบขนสินค้า P ให้ระบุค่าดังนี้

กรณีประเภทย่อยของผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรีเป็น ประเภทพาณิชยกรรม ให้ระบุ

เขตปลอดอากร

การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์เขตปลอดอากร

 1. ผู้ส่งออกของ ส่งใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร D ให้ระบุค่าดังนี้

  • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของเขตประกอบการเสรีที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
  • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของเขตประกอบการเสรีที่นำออก ที่ส่วนควบคุม ในใบขนสินค้า
  • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์เขตประกอบการเสรีที่นำของออกที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
  • ระบุ Free Zone = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
  • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรที่นำของเข้า ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรทำรายงานการยืนยันการโอนย้าย สรุปให้กรมศุลกากร

เขตประกอบการเสรี

การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์เขตประกอบการเสรี

 1. ผู้ส่งออกของ ส่งใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตประกอบการเสรี D ให้ระบุค่าดังนี้

  • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของเขตประกอบการเสรีที่นำออก ที่ส่วนควบคุม ในใบขนสินค้า
  • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของเขตประกอบการเสรีที่นำออก ที่ส่วนควบคุมใน ใบขนสินค้า
  • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์เขตประกอบการเสรีที่นำของออกที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
  • ระบุ I-EAT Free Zone = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
  • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรีที่นำของเข้า ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 2. เจ้าของเขตประกอบการเสรี ที่นำของเข้าทำรายงานยืนยันการโอนย้าย สรุปให้กรมศุลกากร