การโอนย้ายของออกจากสิทธิ ขอคืนอากรตามมาตรา 29

enter image description here

โอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์ (ปลายทาง)

คลังสินค้าทัณฑ์บน

การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์ขอคืนอากรตามมาตรา 29 เพื่อโอนย้ายของเข้าไปใช้สิทธิ์คลังสินค้าทัณฑ์บน

ผู้ส่งออกของ ส่งใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ (B) ให้ระบุค่าดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำสินค้าเข้าเก็บ ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำสินค้าเข้าเก็บ ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ขอคืนอากรตรมมาตรา 29 ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Drawback = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ สูตรการผลิต ระบุเลขที่สูตรการผลิต (Model Number) เวอร์ชั่นของสูตรการผลิต (Model Version) และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทผู้ยื่นสูตรการผลิต (Model Company Tax Number)
 • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของเข้า ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า

เขตปลอดอากร

การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์ขอคืนอากรตามมาตรา 29 เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์เขตปลอดอากร

ผู้ส่งออกของ ส่งใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร (D) ให้ระบุค่าดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของเขตปลอดอากรที่นำของเข้า ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของเขตปลอดอากรที่นำของเข้า ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ขอคืนอากรตรมมาตรา 29 ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Drawback = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ สูตรการผลิต ระบุเลขที่สูตรการผลิต (Model Number) เวอร์ชั่นของสูตรการผลิต (Model Version) และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทผู้ยื่นสูตรการผลิต (Model Company Tax Number)
 • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรที่นำของเข้า ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า

เขตประกอบการเสรี (I-EAT)

การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์ขอคืนอากรตามมาตรา 29 เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์เขตประกอบการเสรี

ผู้ส่งออกของ ส่งใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตประกอบการเสรี (D) ให้ระบุค่าดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของเขตประกอบการเสรีที่นำของเข้า ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของเขตประกอบการเสรีที่นำของเข้า ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ขอคืนอากรตามมาตรา 29 ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Drawback = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ สูตรการผลิต ระบุเลขที่สูตรการผลิต (Model Number) เวอร์ชั่นของสูตรการผลิต (Model Version) และเลขประจำตัวผู้ เสียภาษีอากรของบริษัทผู้ยื่นสูตรการผลิต (Model Company Tax Number)
 • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรีที่นำของเข้า ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า

การไม่ได้ส่งออกภายในกำหนด หรือการขอชำระภาษีอากรบริโภคในประเทศ

 • ไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้า แต่ทำการประเมินใบขนสินค้าฉบับแรก ออกแบบแจ้งเรียกเก็บเงินพร้อมเงินเพิ่ม (ถ้ามี)

ส่งเสริมการลงทุน (BOI)

การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์ขอคืนอากรตามมาตรา 29 เพื่อโอนย้ายของไปใช้สิทธิ์ ส่งเสริมการลงทุน BOI

ผู้ส่งออกของ ส่งใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ (B) ให้ระบุค่าดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของสำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากร ที่มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมสถานประกอบการของผู้ใช้สิทธิประโยชน์ขอคืนอากรตามมาตรา มาตรา 29 ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของสำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากร ที่มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมสถานประกอบการของผู้ใช้สิทธิประโยชน์ขอคืนอากรตามมาตรา มาตรา 29 ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ขอคืนอากรตรมมาตรา มาตรา 29 ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ 19 bis = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ สูตรการผลิต ระบุเลขที่สูตรการผลิต (Model Number) เวอร์ชั่นของสูตรการผลิต (Model Version) และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทผู้ยื่นสูตรการผลิต (Model Company Tax Number)