การสำแดงเลข e-tax incentive (เลข 14 หลัก) ในใบขนสินค้าขาเข้า-ใบขนสินค้าขาออกที่ใช้สิทธิประโยชน์ฯ ตามมาตรา 29 ต้องใส่เลขของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก อย่างไร

ใบขนสินค้าขาเข้า ในส่วนรายการแต่ละรายการที่ใช้สิทธิการคืนอากรตามมาตรา 29 ต้องสำแดงเลข e-tax incentive ของผู้นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติหลักการคืนอากรตามมาตรา 29 และในใบขนสินค้าขาออกต้องสำแดงเลข e-tax incentive ของผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศ

  • ที่มา : กรมศุลกากร
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562

# สิทธิประโยชน์ทางภาษี # มาตรา 29
Avatar
Administrator
Support Department

Related


Last Update : 08-08-2019