การโอนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน (ต้นทาง)

enter image description here

โอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์ (ปลายทาง)

คลังสินค้าทัณฑ์บน

การโอนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์คลังสินค้าทัณฑ์บน

ผู้ส่งออกของ ส่งใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ (B) ให้ระบุค่าดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของคลังสินค้าทัณฑ์ที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของคลังสินค้าทัณฑ์ที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของออกที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Bond = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของเข้า ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • กรณีมีสูตรการผลิต ระบุเลขที่สูตรการผลิต (Model Number) เวอร์ชั่นของสูตรการผลิต (ModelVersion)

ผู้นำของเข้า ส่งใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ (A) ให้ระบุค่าดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของคลังสินค้าทัณฑ์ที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Discharge Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของคลังสินค้าทัณฑ์ที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของออกที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Bond = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของเข้า ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า

ขอคืนอากรตามมาตรา 29

การโอนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 29

ผู้ส่งออกของ ส่งใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ (B) ให้ระบุค่าดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของคลังสินค้าทัณฑ์ที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Bond = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์ขอคืนอากรตามมาตรา 29ที่นำของเข้า ที่ส่วนรายการใน ใบขนสินค้า
 • กรณีมีสูตรการผลิต ระบุเลขที่สูตรการผลิต (Model Number) เวอร์ชั่นของสูตรการผลิต (Model Version) และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทผู้ยื่นสูตรการผลิต (Model Company Tax Number) ด้วย

ผู้นำของเข้า ส่งใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ (A) ให้ระบุค่าดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำออก
 • ระบุ Discharge Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำออก
 • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Drawback = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์ขอคืนอากรตามมาตรา 29

ส่งเสริมการลงทุน BOI

การโอนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์ส่งเสริมการลงทุน BOI

ผู้ส่งออกของ ส่งใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ (B) ให้ระบุค่าดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของออกที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Bond = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • กรณีมีสูตรการผลิต ระบุเลขที่สูตรการผลิต (Model Number) เวอร์ชั่นของสูตรการผลิต (ModelVersion) และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทผู้ยื่นสูตรการผลิต (Model Company Tax Number) ด้วย

ผู้นำของเข้า ส่งใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ (A) ให้ระบุค่าดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำออก
 • ระบุ Discharge Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำออก
 • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของออกที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ BOI = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ในช่อง BOI License Number ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • Privilege Code = 000 ตามอัตราปกติ หรือ 999 ตามพระราชกำหนด เท่านั้น
 • ระบุเลขที่อนุมัติสั่งปล่อยของ BOI ส่วนใบอนุญาต
  • การชำระอากร ให้ระบุ Exemption Rate = ตามที่ BOI อนุมัติให้ เช่น
  • ยกเว้นอากร ให้บันทึก Exemption Rate = 100
  • ลดเหลือกึ่งหนึ่ง ให้บันทึก Exemption Rate = 50
  • ลดเหลือร้อยละ 5 ให้บันทึก Exemption Rate = 95
 • การวางประกัน ให้ระบุรหัสเหตุผลการวางประกันมาในช่อง Deposit Reason Code (D10) ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า (Deposit) ระบุจำนวนเงินวางประกันมาในช่อง Deposit Amount ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า (Duty) และที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า (Deposit)
  • อากรศุลกากร ให้ระบุยอดวางประกัน ตามที่ BOI อนุมัติให้
  • VAT ให้ระบุยอดวางประกัน ตามที่ BOI อนุมัติให้

ภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อมหาดไทย ต้องชำระเต็ม เท่านั้น

เขตปลอดอากร (Freezone)

การโอนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์เขตปลอดอากร

ผู้ส่งออกของ ส่งใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร (D) ให้ระบุค่าดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของออกที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Bond = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • กรณีมีสูตรการผลิต ระบุเลขที่สูตรการผลิต (Model Number) เวอร์ชั่นของสูตรการผลิต (Model Version) และเลขประจำตัวผู้ เสียภาษีอากรของบริษัทผู้ยื่นสูตรการผลิต (Model Company Tax Number) ด้วย
 • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรที่นำของเข้า ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า

เขตประกอบการเสรี (I-EAT)

การโอนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์เขตประกอบการเสรี

ผู้ส่งออกของ ส่งใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตประกอบการเสรี (D) ให้ระบุค่าดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของออกที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Bond = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • กรณีมีสูตรการผลิต ระบุเลขที่สูตรการผลิต (Model Number) เวอร์ชั่นของสูตรการผลิต (Model Version) และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทผู้ยื่นสูตรการผลิต (Model Company Tax Number) ด้วย
 • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรีที่นำของเข้า ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า

เพื่อชำระภาษีอากรบริโภคในประเทศ

การโอนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อชำระภาษีอากรบริโภคในประเทศ

ผู้นำของเข้า ส่งใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายชำระค่าภาษีอากร P ให้ระบุค่าดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Discharge Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Export Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของออก ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Bond = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ Reference Declaration Number = เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าที่นำสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของออก ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ Reference Declaration Line Number = รายการในใบขนสินค้าขาเข้าที่นำสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของออก ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ Tariff Code = รหัสพิกัดศุลกากร ตามใบขนสินค้าขาเข้าและรายการในใบขนสินค้า ขาเข้าที่นำสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของออก ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ Statistical Code = รหัสสถิติสินค้า ตามใบขนสินค้าขาเข้าและรายการในใบขนสินค้า ขาเข้าที่นำสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของออก ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ Privilege Code ตามสิทธิ์ที่มีขณะนำเข้า เช่น มาตรา 12, WTO, TAU, AFTA เป็นต้น และต้องคำนวณค่าภาษีอากรตามปกติ ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ Thai Description of Goods = ชนิดของ ภาษาไทย ตามใบขนสินค้าขาเข้าและรายการในใบขนสินค้าขาเข้าที่นำสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของออก ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ English Description of Goods = ชนิดของ ภาษาอังกฤษ ตามใบขนสินค้าขาเข้าและรายการในใบขนสินค้าขาเข้าที่นำสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของออก ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า