การโอนย้ายของออกจากสิทธิ ส่งเสริมการลงทุน BOI (ต้นทาง)

enter image description here

โอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์ (ปลายทาง)

คลังสินค้าทัณฑ์บน

การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อโอนย้ายของเข้าไปใช้สิทธิ์คลังสินค้าทัณฑ์บน

 1. ผู้ส่งออกของ ส่งใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ (B) ให้ระบุค่าดังนี้

  • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำสินค้าเข้าเก็บ ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
  • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำสินค้าเข้าเก็บ ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
  • ระบุ BOI = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
  • ระบุ เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ในช่อง BOI License Number ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
  • Privilege Code = 000 ตามอัตราปกติ หรือ 999 ตามพระราชกำหนด เท่านั้น
  • ระบุเลขที่อนุมัติสั่งปล่อยของ BOI ส่วนใบอนุญาต
 2. ผู้นำของเข้า ส่งใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ (A) ให้ระบุค่าดังนี้

  • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำสินค้าเข้าเก็บ ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
  • ระบุ Discharge Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำสินค้าเข้าเก็บ ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
  • ระบุ Bond = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
  • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บนที่นำของเข้า ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า

เขตปลอดอากร

การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์เขตปลอดอากร

ผู้ส่งออกของ ส่งใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร (D) ให้ระบุค่าดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของเขตปลอดอากรที่นำของเข้า ที่ส่วนควบคุม ในใบขนสินค้า
 • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของเขตปลอดอากรที่นำของเข้า ที่ส่วนควบคุม ในใบขนสินค้า
 • ระบุ BOI = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ในช่อง BOI License Number ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • Privilege Code = 000 ตามอัตราปกติ หรือ 999 ตามพระราชกำหนด เท่านั้น
 • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์เขตปลอดอากรที่นำของเข้าที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า

เขตประกอบการเสรี

การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ์เขตประกอบการเสรี

ผู้ส่งออกของ ส่งใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตประกอบการเสรี (D) ให้ระบุค่าดังนี้

 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของเขตประกอบการเสรีที่นำของเข้า ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Load Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของของเขตประกอบการเสรีที่นำของเข้า ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ BOI = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ในช่อง BOI License Number ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • Privilege Code = 000 ตามอัตราปกติ หรือ 999 ตามพระราชกำหนด เท่านั้น
 • ระบุ Import Tax Incentives ID = เลขที่ทะเบียนสิทธิ์ประโยชน์เขตประกอบการเสรีที่นำของเข้าที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า

การไม่ได้ส่งออกภายในกำหนด หรือการขอชำระภาษีอากรบริโภคในประเทศ

 1. กรณีเป็นวัตถุดิบ ไม่ต้องทำใบขนสินค้าให้ประเมินใบขนสินค้าขาเข้าฉบับแรกและออกแบบแจ้งเรียกเก็บเงิน
 2. กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ นำของออกบริโภคภายในประเทศ ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจัดทำใบขนสินค้า P ให้ระบุค่าดังนี้
 • ระบุ Release Port = รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนมีภูมิลำเนาอยู่ หรือที่สำนักงานศุลกากรที่กรมศุลกากรมอบหมายให้เป็นผู้จัดเก็บภาษีอากร ที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ Discharge Port = รหัสสถานที่รับบรรทุกของสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนมีภูมินำเนาอยู่ หรือที่สำนักงานศุลกากรที่กรมศุลกากรมอบหมายให้เป็นผู้จัดเก็บภาษีอากรที่ส่วนควบคุมในใบขนสินค้า
 • ระบุ BOI = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • ระบุ เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ในช่อง BOI License Number ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้า
 • Privilege Code = 000 ตามอัตราปกติ หรือ 999 ตามพระราชกำหนด เท่านั้น
 • ระบุเลขที่อนุมัติเรียกเก็บภาษีอากรของ BOI ส่วนใบอนุญาต