ระบบงานฐานข้อมูล RMTS Online (วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น)

เป็นช่องทางในการยื่นข้อมูลเพื่อขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบและปริมาณสต็อกสูงสุด และสูตรการผลิต รวมถึงการขออนุมัติปรับยอดวัตถุดิบกรณีต่าง ๆ ผ่านระบบ Online

ระบบฐานข้อมูล RMTS Online เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับเป็นช่องทาง ในการยื่นข้อมูลเพื่อขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบและปริมาณสต็อกสูงสุด และสูตรการผลิต รวมถึงการขออนุมัติปรับยอดวัตถุดิบกรณีต่าง ๆ ผ่านระบบ Online ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ คือ การให้บริการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อใช้ในการออกหนังสืออนุมัติยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ และใช้ในการ ออกหนังสืออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบเมื่อมีการส่งออก

  2. งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ คือ การให้บริการออกเลขที่อนุมัติเพื่อนำไปสั่งปล่อยวัตถุดิบที่กรมศุลกากรให้กับบริษัทที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรา 36 (1),(2) และมาตรา 30 ได้แก่ การอนุมัติสั่ง ปล่อยวัตถุดิบเพื่อ ยกเว้นอากรขาเข้า, เพื่อลดหย่อนอากรขาเข้า,การใช้ธนาคารค้ำประกัน เพื่อขอคืนอากร และเพื่อขอถอน ธนาคารค้ำประกัน

  3. งานตัดบัญชีวัตถุดิบ คือ การให้บริการออกหนังสืออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบให้กับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรา 36(1),(2) โดยการออกหนังสืออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบ

ทางสมาคมสโมสรนักลงทุน (IC) ได้เผยแพร่บทความเพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้ทราบถึงขั้นตอนการใช้งานระบบ โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอนดังนี้

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่มา : สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)