บทความน่ารู้

ราคาขายปลีกแนะนำ คือ ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ
Read More

โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator AEO) ของประเทศไทย
Read More

ontainer Number รหัสและข้อมูลต่าง ๆ บนตู้คอนเทรนเนอร์ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญการขนส่งสินค้าทางบกและ ทางทะเล ถูกนำมาใช้เพื่อการแยกขนาดและชนิดของตู้คอนเทรนเนอร์ รวมถึงบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของ ฯลฯ
Read More

รหัสขนาดและประเภทตู้สินค้า (Container Size and Type Code)
Read More

การส่งของทางไปรษณีย์ สามารถดำเนินการได้ 5 ประเภท คือ (1)ทางอากาศ (2)ภาคพื้น (3) EMS (4)ไปรษณีย์ลงทะเบียน (5)ไปรษณีย์ธรรมดา ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย จะถูกคัดแยกออกเป็น 3 ประเภท และ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
Read More

ยากำพร้าในประเทศไทยหมายถึง ยาที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวินิจฉัย บรรเทา บำบัด ป้องกัน หรือรักษาโรคที่พบได้น้อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มีอัตราการใช้ต่ำ โดยไม่มียาอื่นมาใช้ทดแทนได้ และมีปัญหาการขาดแคลน
Read More

การจำแนกพิธีการศุลกากรตามรูปแบบการนำเข้า-ส่งออกในรูปแบบการขนส่งได้แก่ การขนส่งทางเรือ (ทางทะเล) การขนส่งทางรถยนต์ (ทางอากาศ) และการขนส่งไปรษณีย์ จากที่แต่เดิม การนำเข้า-ส่งออกจะอาศักหลักเกณฑ์ของบัญญัติแห่งกฏหมายว่าด้วยพิธีการทางเรือ โดยอาศักบทบัญญัติในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ในการปฏิบัติพิธีการทางอื่นๆโดยอนุโลม
Read More

การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เพื่อยกเว้นอากรและลดหย่อนอัตราศุลกากร สำหรับสินค้านำเข้าตามความตกลงการค้าเสรี FTA ทั้งในระดับทวิและพหุภาคี เป็นนโยบายในการส่งเสริมการค้าและลดอุปสรรคการค้าระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดการค้าเสรีระหว่างกัน
Read More