บทความน่ารู้

กรมศุลกากรประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนใช้ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรกนิกส์ เพื่อหลี่กเลี่ยงการสัมผัสเชื้อ COVID-19 จากธนบัตรและเช็ค
Read More

คำอธิบายรหัส Certified Exporter Code ภายใต้การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN-Wide Self-Certification - AWSC)
Read More

ปรับปรุงพิกัดอัตราอากรขาเข้า สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
Read More

การงดรับปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมศุลกากรารทางศุลกากร
Read More

การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าขาออก ณ ด่านศุลกากรเชียงของ
Read More

ด่านศุลกากรจันทบุรี ได้จัดทำคำและเผยแพร่ อธิบายสถานะใบขนสินค้าขาเข้า
Read More

EXEMPT152-ไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เนื่องจากนำเข้าในเขตปลอดอากรตามมาตรา 152 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร
Read More

เอกสารประกอบการสัมมนา ความรู้เกี่ยวกับพิธีสารฉบับที่ 1 เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA)
Read More

การขนส่งระหว่างประเทศเป็นการขนส่งของหลายเจ้าของ (หลายใบตราส่ง) กฎการขนส่ง จึงกำหนดให้ของที่จะขนส่ง ต้องจัดทำเครื่องหมายเลขหมายและนำไปแสดงไว้ในใบตราส่งด้วย
Read More