การเดินทางไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

การเดินทางไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ด้วยการจัดทำแผนที่นำทางการบริหารจัดการระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของกระทรวงการคลัง

เพื่อตอบสนองแผนการปรับเปลี่ยนภาครัฐบาลไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จึงจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ขึ้น โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ภายใต้แผนรัฐบาลดิจิทัลไว้ ดังนี้ “ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมีการทำงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” ซึ่งวิสัยทัศน์ข้างต้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินการ 4 ประการ ได้แก่

  1. การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration)
  2. การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation)
  3. การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) และ
  4. การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation)
ที่มา : กรมศุลกากร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนชดเชยค่าภาษีอากร กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (กสอ.)
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 5799 หรือ 7661
อีเมล์ : 82000100@customs.go.th