Import

รถยนต์ใช้แล้ว หมายความว่า รถยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว แต่ไม่รวมถึง รถยนต์ที่ผ่านการใช้งานเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดสอบคุณภาพ และรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนใช้งานครั้งแรกในต่างประเทศ ก่อนบรรจุลงในยานพาหนะจากเมืองต้นทางไม่เกินหกสิบวัน