Knowledge

การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เพื่อยกเว้นอากรและลดหย่อนอัตราศุลกากร สำหรับสินค้านำเข้าตามความตกลงการค้าเสรี FTA ทั้งในระดับทวิและพหุภาคี เป็นนโยบายในการส่งเสริมการค้าและลดอุปสรรคการค้าระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดการค้าเสรีระหว่างกัน

หลักการปัดเศษทศนิยมยอดรวมภาษีประเภทต่าง ๆ

ในหนังสือเรื่อง Cosmos ของคุณ Carl Sagan ซึ่งผู้เขียนยกย่องให้เป็นหนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดตลอดกาล และเป็นคัมภีร์การใช้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ อวกาศและดาราศาสตร์ในมุมมองของ Carl Sagan ชายที่ทำให้มนุษย์รักเขาด้วยความรักที่เขามีต่อจักรวาลถ่ายทอดออกมาผ่านตัวอักษรในทั้งงานเขียน งานบรรยาย นวนิยาย และมุมมองที่ทำให้เรารู้จักกับตัวเองมากขึ้นผ่านการศึกษาธรรมชาติ