โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO) ของประเทศไทย

โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator AEO) ของประเทศไทย

ที่มา : จุลสารศุลกากร ฉบับที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563