Knowledge

EXEMPT152-ไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เนื่องจากนำเข้าในเขตปลอดอากรตามมาตรา 152 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร

การขนส่งระหว่างประเทศเป็นการขนส่งของหลายเจ้าของ (หลายใบตราส่ง) กฎการขนส่ง จึงกำหนดให้ของที่จะขนส่ง ต้องจัดทำเครื่องหมายเลขหมายและนำไปแสดงไว้ในใบตราส่งด้วย

เคยรู้สึกบ้างไหมว่า เวลาจะสะกดชื่อ-นามสกุล หรืออีเมล์ของเราเป็นภาษาอังกฤษให้ใครฟังผ่านทางโทรศัพท์ แต่ละครั้งมันช่างเป็นเรื่องที่แสนยากเย็นเสียเหลือเกิน เพราะตัวอักษรแต่ละตัวออกเสียงคล้ายๆ กันไปเสียหมด

ราคาขายปลีกแนะนำ คือ ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ

โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator AEO) ของประเทศไทย

ontainer Number รหัสและข้อมูลต่าง ๆ บนตู้คอนเทรนเนอร์ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญการขนส่งสินค้าทางบกและ ทางทะเล ถูกนำมาใช้เพื่อการแยกขนาดและชนิดของตู้คอนเทรนเนอร์ รวมถึงบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของ ฯลฯ

รหัสขนาดและประเภทตู้สินค้า (Container Size and Type Code)

ยากำพร้าในประเทศไทยหมายถึง ยาที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวินิจฉัย บรรเทา บำบัด ป้องกัน หรือรักษาโรคที่พบได้น้อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มีอัตราการใช้ต่ำ โดยไม่มียาอื่นมาใช้ทดแทนได้ และมีปัญหาการขาดแคลน

การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เพื่อยกเว้นอากรและลดหย่อนอัตราศุลกากร สำหรับสินค้านำเข้าตามความตกลงการค้าเสรี FTA ทั้งในระดับทวิและพหุภาคี เป็นนโยบายในการส่งเสริมการค้าและลดอุปสรรคการค้าระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดการค้าเสรีระหว่างกัน