ราคาขายปลีกแนะนำ

ราคาขายปลีกแนะนำ คือ ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ

ราคาขายปลีกแนะนำ คือ ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีในกรณีภาษีตามมูลค่า สำหรับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต

การบันทึกข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำ

แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ

  1. ให้ระบุราคาขายปลีกแนะนำตามที่ได้แจ้งไว้กับกรมสรรพสามิตที่ช่อง Deducted Amount
  2. กรณีสินค้าที่มีอัตราภาษีตามปริมาณเพียงอย่างเดียว เช่น น้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน (น้ำมันหล่อลื่นอัตราภาษี 5 บาทต่อลิตร) ให้ระบุ “0.1”
  3. กรณีสินค้าที่นำเข้าคลังทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี และของที่ได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 และสินค้าที่กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละศูนย์ ให้ระบุ “0.2”

enter image description here

enter image description here

enter image description here

โครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ

enter image description here

  1. ต้นทุนการผลิต

    • ในกรณีสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร หมายถึง ต้นทุนทั้งหมดที่มีอยู่ในการผลิตสินค้า ซึ่งได้แก่ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ในกระบวนการผลิต
    • ในกรณีสินค้านำเข้า หมายถึง ราคาของสินค้าและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการนำเข้าสินค้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งได้แก่ ราคา ซี.ไอ.เอฟ. อากรศุลกากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ในการดำเนินพิธีการศุลกากร.
  2. ค่าบริหารจัดการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน ซึ่งได้แก่ ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าภาษีสรรพสามิต ค่าภาษีอื่น ที่จัดเก็บจากการขายสินค้านั้น ค่าธรรมเนียม (ในการรับฝากของในอารักขาศุลกากร) เงินบำรุงกองทุนหรือองค์การตามที่กฎหมาย กำหนดให้เรียกเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับสินค้านั้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการการบริหารการขายสินค้าผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า

  3. กำไรมาตรฐาน หมายถึง ให้พิจารณาจากราคาขายปลีกแนะนำหักต้นทุนการผลิตและค่าบริหารจัดการ

หลักเกณฑ์ วิธีการ แจ้งราคาขายปลีกแนะนำ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกรมศุลกากรที่ 114/.2560 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้านำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต

ประกาศกรมศุลกากรที่ 127/.2560 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสินค้านำเข้า ที่กรมสรรพสามิตประกาศขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

ที่มา : กรมสรรพสามิต