ต้องการให้ตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้า (Assessment Request Code)

“Assessment Request Code” “มีปัญหาพิกัด ราคา พบพนักงานศุลกากร ที่ ด่านศุลกากร ที่นำเข้า”

 1. กรณีมีปัญหาและต้องการพบพนักงานศุลกากร ณ คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bond Port) เขตปลอดอากร (FreeZone Port) เขตประกอบการเสรี (IEAT Freezone Port)
  • ในเรื่องปัญหาพิกัดศุลกากร อัตราศุลกากร ราคาศุลกากร
  • ในเรื่องที่ต้องแจ้งความไว้ต่อพนักงานศุลกากรก่อนการส่งมอบว่าจะยื่นคำขอคืนเงินอากร และได้มีการแจ้งเหตุผลไว้ในช่อง หมายเหตุ “Remark” แล้ว
 2. กรณีของนำเข้าเป็นของที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
  • ของนำเข้าตามภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร
  • ของเก่าใช้แล้ว
  • ของด้อยสภาพ
 3. ในการจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตาม (1) หรือ (2) ให้ระบุค่า “Y” ในช่อง “Assessment Request Code” “มีปัญหาพิกัด ราคา พบพนักงานศุลกากร ที่ด่านศุลกากรที่นำเข้า”
 4. ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะสั่งการตรวจใบขนสินค้าขาเข้าเป็น “เปิดตรวจ”
 5. พบพนักงานศุลกากร ณ หน่วยบริการศุลกากรที่นำของเข้า เพื่อยื่นหลักฐานหรือเอกสารมาแสดง หรือร้องขอให้พนักงานศุลกากรพิจารณาดำเนินการใด ๆ