โครงสร้างข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ

โครงสร้างข้อมูล

โครงสร้างข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ แบ่งได้เป็น 6 ส่วนดังนี้

 1. Import Declaration Control ประกอบด้วย 73 Fields
 2. Import Invoice Control ประกอบด้วย 35 Fields
 3. Import Invoice Detail ประกอบด้วย 76 Fields
 4. Import Invoice Detail (Duty) ประกอบด้วย 14 Fields
 5. Import Invoice Detail (Permit) ประกอบด้วย 3 Fields
 6. Import Invoice Detail (Deposit) ประกอบด้วย 2 Fields

เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล ในกรณีผู้บันทึกไม่สามารถหาข้อมูลได้

 1. หาก Field ใด กำหนดให้ต้องระบุค่า (Value = M) แต่ผู้บันทึกไม่สามารถหาข้อมูลได้
 • สำหรับ Field ที่เป็น Alphabet (แสดงออกเป็นตัวอักษร) ให้ระบุค่าเป็น N/A
 • สำหรับ Field ที่เป็น Numeric (แสดงออกเป็นตัวเลข) ให้ระบุค่าเป็น 0 (ศูนย์)
 1. หาก Field ใด กำหนดให้ไม่ต้องระบุค่า (Value = O) และผู้บันทึกไม่สามารถหาข้อมูลได้ ก็ไม่ต้องบันทึกค่าใด ๆ
 2. หาก Field ใด กำหนดให้ต้องระบุค่า เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด (Value = C) แต่ผู้บันทึกไม่สามารถหาข้อมูลได้
 • สำหรับ Field ที่เป็น Alphabet (แสดงออกเป็นตัวอักษร) ให้ระบุค่าเป็น N/A
 • สำหรับ Field ที่เป็น Numeric (แสดงออกเป็นตัวเลข) ให้ระบุค่าเป็น 0 (ศูนย์)

อักษรย่อ ที่ใช้ในการอธิบายรูปแบบชนิดของข้อมูล

อักษรย่อ ที่ใช้ในการอธิบายรูปแบบชนิดของข้อมูล

อักษรย่อ คำอธิบาย
n3 ข้อมูลชนิดตัวเลข (Numeric Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
a3 ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Alphabetic Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
an3 ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลข คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
n..3 ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
a..3 ข้อมูลชนิดตัวอักษรความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
an..3 ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
n..16,2 ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 16 ตัวอักษรรวมความยาวทศนิยมสูงสุด 2 ตัวอักษร

Import Declaration Control

Import Invoice Control

Import Invoice Detail

Import Invoice Duty

Import Invoice Permit

Import Invoice Deposit