คู่มือระบบพิธีการศุลกากรสำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives)

enter image description here

ขอบเขตการใช้งานคู่มือระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

คู่มือระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) กำหนดขึ้นเพื่อ ประโยชน์พิธีการโอนย้ายของภายในประเทศ ระหว่างผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ให้การผ่านพิธีการศุลกากรสามารถกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร โดยให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปสำหรับการโอนย้ายของภายในประเทศระหว่างผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

หากเรื่องใดที่เป็นข้อปฏิบัติเฉพาะของหน่วยงานที่สำนัก/สำนักงานศุลกากรที่รับผิดชอบเสนอระเบียบ ปฏิบัติและขอความเห็นชอบจากกรมศุลกากร ให้กำหนดเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะหรือแตกต่างไปจากที่กำหนดในคู่มือฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อปฎิบัติดังกล่าวนั้น

การผ่านพิธีการใบขนสินค้าโอนย้ายภายในประเทศด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มี 3 ขั้นตอนดังนี้

  1. ผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน/ผู้ประกอบการขอคืนอากรตามมาตรา 29 หรือ ผู้ประกอบการ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ซึ่งเป็นผู้ขายจัดทำใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ (B)

  2. ผู้ประกอบการสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ซื้อจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ (A)

  3. ผู้ประกอบการผู้ขายขนย้ายของออก กรณีติดเงื่อนไขความเสี่ยง ต้องได้รับการตรวจปล่อยจากพนักงานศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

กระบวนการผ่านพิธีการใบขนสินค้าโอนย้ายภายในประเทศด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

enter image description here

ที่มา : ประกาศกรมศุลกากรที่ 119 / 2561 เรื่อง คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) . [ดาวน์โหลดประกาศ]