เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

คลังสินค้าทัณฑ์บน

 • หลักที่ 1 ประเภทสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

  • W – คลังสินค้าทัณฑ์บน
  • F – เขตปลอดอากร
  • I – เขตประกอบการเสรี
  • D – มาตรา 29
 • หลักที่ 2-3 ประเภทย่อยของคลังสินค้าทัณฑ์บน

  • 01 - คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
  • 02 - คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
  • 03 - คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ขาเข้า
  • 04 - คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ขาออก
  • 05 - คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรในเมือง
  • 06 – คลังเก็บของสำหรับร้านค้าปลอดอากร
  • 07 – คลังเสบียงทัณฑ์บน
  • 08 - คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.)
  • 09 – คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ
 • หลักที่ 4-6 รหัสจังหวัด

 • หลักที่ 7-14 Running ตัวเลข 8 หลัก


เขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี

enter image description here

 • หลักที่ 1 ประเภทสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

  • W – คลังสินค้าทัณฑ์บน
  • F – เขตปลอดอากร
  • I – เขตประกอบการเสรี
  • D – มาตรา 29
 • ประเภทย่อยของเขตปลอดอากร

  • 01 – พาณิชยกรรม
  • 02 – อุตสาหกรรม
  • 03 – อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
  • 04 – ครัวการบิน
  • 05 – เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • 06 – ซ่อมหรือสร้างอากาศยานหรือเรือ
  • 07 – ปิโตรเลียม
 • ประเภทย่อยของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร

  • 51 – พาณิชยกรรม
  • 52 – อุตสาหกรรมผลิตผสมประกอบ
  • 53 – อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
  • 54 – ครัวการบิน
  • 55 – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • 56 – ซ่อมหรือสร้างอากาศยานหรือเรือ
  • 57 – ปิโตรเลียม
 • ประเภทย่อยของเขตประกอบการเสรี

  • 01 – พาณิชยกรรม
  • 02 – อุตสาหกรรม
  • 03 – อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
 • ประเภทย่อยของของผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี

  • 51 – พาณิชยกรรม
  • 52 – อุตสาหกรรม
  • 53 – อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
 • หลักที่ 4-6 รหัสจังหวัด
 • หลักที่ 7-10 รหัสเขตฯ 4 หลัก
 • หลักที่ 11-14
  • มีค่า ‘0000’ (กรณีเป็นผู้จัดตั้งเขตฯ)
  • มีค่า Running No. (กรณีเป็นประกอบกิจการในเขตฯ)

ขอคืนอากรตามมาตรา 29

enter image description here

 • หลักที่ 1 ประเภทสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

  • W – คลังสินค้าทัณฑ์บน
  • F – เขตปลอดอากร
  • I – เขตประกอบการเสรี
  • D – มาตรา 29
 • หลักที่ 2-3 ประเภทย่อยของผู้ประกอบการขอคืนอากรตามมาตรา 29

  • 01 – ผู้นำเข้า ชำระเงินสด 100% (ชำระเงินสดอย่างเดียว)
  • 02 – ผู้นำเข้า ชำระเงินสด หรือวางประกัน 100%
  • 03 – ผู้นำเข้า ชำระเงินสด หรือวางประกัน 50% หรือ ชำระเงินสด 100%
  • 04 – ผู้นำเข้า ชำระเงินสด หรือวางประกัน 5% หรือ ชำระเงินสด 100%
  • 05 – ผู้ส่งออก
  • 06 – ผู้ผลิต
 • หลักที่ 4-6 รหัสจังหวัด

 • หลักที่ 7-14 Running ตัวเลข 8 หลัก