จำนวนและน้ำหนักของสินค้า

  1. จำนวนหีบห่อรวม (Total Package Amount) ให้บันทึกค่าลักษณะหีบห่อตามมาตรฐาน หากสินค้ามีหลายลักษณะรวมกัน ให้ระบุจำนวนหีบห่อรวม.
  2. ลักษณะหีบห่อรวม (Total Package Unit Code) ให้บันทึกค่าลักษณะหีบห่อตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 21 หากสินค้ามีหลายลักษณะรวมกัน เช่น กล่อง Roll Drum ให้ระบุหน่วยเป็น PK.
  3. น้ำหนักสุทธิรวม (Total Net Weight) ต้องมีค่าเท่ากับน้ำหนักสุทธิ (Net Weight) รวมทุกรายการเท่านั้น.
  4. หน่วยของน้ำหนักสุทธิ (Net Weight Unit Code ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram , TNE – Metric Ton , GRM – Gram , CTM – Carat.
  5. น้ำหนักรวม (Total Gross Weight) ต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าน้ำหนักสุทธิรวม (Total Net Weight) เท่านั้น สำหรับทางอากาศใช้น้ำหนักตาม D/O.
  6. หน่วยของน้ำหนักรวม (Total Gross Weight Unit Code) ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram, TNE – Metric Ton , GRM – Gram , CTM – Carat