การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้า กับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ

 1. การตรวจสอบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) มีเงื่อนไขดังนี้

  • VAT ID ของ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเท่ากับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก (Company Tax No) หรือ
  • VAT ID ของ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเท่ากับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนออกของ (Broker Tax No) หรือ
  • VAT ID ของ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเท่ากับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนออกของรับจ้างช่วง (Sub Broker Tax Number) หรือ
  • VAT ID ของ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเท่ากับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ Company Tax No ของ Registration ID กรณีเป็น Service Counter เท่านั้น
 2. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกกับตัวแทนออกของ ต้องมีการว่าจ้างระหว่าง ผู้นำเข้า/ส่งออกกับตัวแทนออกของ จะตรวจสอบกับระบบทะเบียน ดังนี้

  • ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกต้องว่าจ้างตัวแทนออกของ และ
  • ตัวแทนออกของต้องได้รับจ้างผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก
 3. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแทนออกของรับจ้างช่วง กับตัวแทนออกของที่มีความสัมพันธ์กับ ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก จะตรวจสอบกับระบบทะเบียน ดังนี้

  • ผู้รับจ้างช่วงต้องได้รับการว่าจ้างจากตัวแทนออกของ และ
  • ตัวแทนออกของต้องได้รับจ้างผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก และ
  • ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกต้องว่าจ้างตัวแทนออกของ

  สำหรับกรณีผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก มีการมอบอำนาจให้ตัวแทนออกของทำการว่าจ้างช่วงได้

 4. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของ ผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจ (ช่อง Manager ID Card) กับผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก หรือตัวแทนออกของ มีการตรวจสอบเฉพาะกรณีที่ส่งข้อมูลผ่านระบบของ Service Counter เท่านั้น จะตรวจสอบกับระบบทะเบียน ดังนี้

  • ต้องเป็น ผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจ ของ ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้า หรือ
  • ต้องเป็น ผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจ ของ ตัวแทนออกของ หรือ
  • ต้องเป็น ผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจ ของ ตัวแทนออกของผู้รับจ้างช่วง ของ ตัวแทนออกของ