คู่มือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา ได้ยกเลิกบรรดาพระราชบัญญัติศุลกากรทุกฉบับที่เคยมีมา โดยได้จัดหมวดหมู่ของกฎหมายออกเป็น 9 หมวด และมีจำนวนถึง 3 หมวดที่บัญญัติในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กล่าวคือ

  1. หมวดที่ 2 ส่วนที่ 3 ว่าด้วยเรื่อง การคืนอากร ซึ่งมีมาตรา 29 เป็นบทบัญญัติที่สำคัญ
  2. หมวดที่ 5 ว่าด้วยเรื่อง คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต
  3. หมวดที่ 6 ว่าด้วยเรื่อง เขตปลอดอากร และผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร

ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมาย 3 หมวดดังกล่าวข้างต้น ได้บัญญัติถึงหลักการด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในมิติต่าง ๆ การออกกฎกระทรวง การให้อำนาจอธิบดี กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอหลักการ อนุญาต จัดตั้ง ประกอบกิจการ เพิกถอน และการยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ ที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมายของศุลกากร

สำหรับผู้ที่สนใจที่จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ตามบทบัญญัติของกฎหมายศุลกากรทั้ง 3 หมวด ตลอดถึงการขอชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรอย่างละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่