การสมัครและขอทบทวนสถานภาพการเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ผ่านระบบ THAI AEO SYSTEM - TAS

MRA หรือ การจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกัน เป็นความตกลงระหว่างศุลกากร เพื่อยอมรับมาตรฐานการดำเนินการโครงการเออีโอ และแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษของผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอระหว่างกัน

โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator AEO) ของประเทศไทย