แนวทางในการส่งข้อมูลใบขนสินค้าตาม HSCODE

แนวทางในการส่งข้อมูลใบขนสินค้าตาม HSCODE
ที่มา : กรมศุลกากร