พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564

พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564

พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยแบ่งเป็น 2 เล่ม เล่มที่ 1 จำนวน 462 หน้า และ เล่มที่ 2 จำนวน 461 หน้า

  • เล่มที่ 1 จำนวน 462 หน้า  • เล่มที่ 2 จำนวน 461 หน้าที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา