HS-2022

การรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ JTEPA ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (JTEPA in PDF 2022)

ประกาศกรมศุลกากรเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันระหว่างประเทศ

กรมศุลกากรเผยแพร่ รายชื่อ Contact Point (ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565) กรณีพบปัญหาการใช้พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2022

แนวทางในการส่งข้อมูลใบขนสินค้าตาม HSCODE

Text of AHTN 2022 (พิกัดฯ ภาษาอังกฤษเพื่อการอ้างอิง)

คำอธิบายพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2022

ตารางเทียบพิกัดศุลกากร AHTN 2017 - AHTN 2022

พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2022 สำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป