ภาพรวมการใช้ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV)

กรมศุลกากรเผยแพร่เอกสาร ภาพรวมการใช้ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV) สำหรับการชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่น และเงินประกัน ผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร หรือตัวแทนรับชำระ (Bill Payment) และ การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 ที่ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรมศุลกากรเผยแพร่เอกสาร ภาพรวมการใช้ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV) ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 69/2566 เรื่อง การชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่น และเงินประกัน ผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร หรือตัวแทนรับชำระ (Bill Payment) และ การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 ที่ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 11 เมษายน 2566 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป (ดาวน์โหลดประกาศ)

กรณีพบปัญหา เกี่ยวกับการใช้ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน โปรดแจ้งอีเมล์มาที่ ervsupport@customs.go.th
หรือติดต่อส่วนบริหารรายได้ สำนักงานเลขานุการกรม 02-6676147, 02-6677815, 02-6676150, 02-6677476, 02-6677475 02-6677000 ต่อ 20-4554 หรือ 20-5017

ที่มา : กรมศุลกากร