Q & A ถามตอบ การใช้ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV)

กรมศุลกากรเผยแพร่เอกสาร Q & A ถามตอบในงานการบรรยายเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้งาน ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV) เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

กรมศุลกากรเผยแพร่ เอกสาร Q & A ถามตอบในงานการบรรยายเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้งาน ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV) เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้
กรณีพบปัญหา เกี่ยวกับการใช้ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน โปรดแจ้งอีเมล์มาที่ ervsupport@customs.go.th หรือติดต่อส่วนบริหารรายได้ สำนักงานเลขานุการกรม 02-6676147, 02-6677815, 02-6676150, 02-6677476, 02-6677475 02-6677000 ต่อ 20-4554 หรือ 20-5017

ที่มา : กรมศุลกากร