การใช้งานระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV)

กรมศุลกากรเผยแพร่ เอกสารประกอบการบรรยายเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้งาน ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV) เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

กรมศุลกากรเผยแพร่ เอกสารประกอบการบรรยายเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้งาน ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

  • ระบบดังกล่าวเรียกว่า ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV)
  • จะเริ่มใช้งานประมาณ 24 พ.ค. 2566
  • เป็นไปตาม ประกาศกรมศุลกากรที่ 69/2566 เรื่อง การชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่น และเงินประกัน ผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารหรือตัวแทนรับชำระ (Bill Payment) และ การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 ที่ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 11 เมษายน 2566 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป (ดาวน์โหลดประกาศ)
  • ก่อนเริ่มใช้งานศุลกากรจะเผยแพร่คู่มือการใช้งานระบบ
  • การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสามารถเข้าไปพิมพ์ที่ e-Tracking โดยไม่จำเป็นต้องสมัคร e-Tracking พอระบบเริ่มใช้งานจริง จะมีเมนูในหน้า login (เหมือนการเช็คเรือเข้า-ออก)
  • สามารถสั่งพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการศุลกากรได้ด้วยตัวเอง
  • เพิ่มเอกสารแสดงการชำระเงินกรณีพบปัญหา เกี่ยวกับการใช้ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน โปรดแจ้งอีเมล์มาที่ ervsupport@customs.go.th หรือติดต่อส่วนบริหารรายได้ สำนักงานเลขานุการกรม 02-6677000 ต่อ 6147, 7815, 6150, 20-4554, 20-5017

ที่มา : กรมศุลกากร