บทความทางวิชาการ - การผ่านแดนและการถ่ายลำตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560


ความหมาย

ประเภทของการผ่านแดน

ข้อแตกต่างในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร


ที่มา : กรมศุลกากร