ระบบติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต (e-Tracking)


e-Tracking เป็นระบบที่ให้บริการ การติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากร ทางอินเตอร์เน็ตว่าอยู่ในสถานะใด เช่น ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า, ใบขนสินค้าขาออก, ข้อมูลบัญชีสินค้าและข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการทำงานในขั้นต่อไปได้รวดเร็วขึ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไม่ว่า จะอยู่ ณ สถานที่แห่งใดสามารถสอบถามข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา

ความเป็นมาของโครงการ

กรมศุลกากรได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบการผ่านพิธีการศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการแก้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสร้างมิติใหม่ในการให้บริการของภาครัฐ ดังนั้น กรมศุลกากรจึงได้พัฒนา ระบบการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยได้เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบสำหรับการส่งออก ที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2550 และสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 และด่านศุลกากรต่างๆ ทั่วประเทศ ภายในปี 2550 ในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อพัฒนาระบบการทำงานและการให้การบริการแก่ประชาชน ถือเป็นพัฒนาการหนึ่งเพื่อก้าวเข้าสู่ระบบ e-Government และเป็นอีกขั้นหนึ่งของการให้บริการของภาครัฐที่สอดรับกับโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ในเบื้องต้นทุกหน่วยงาน จะต้องมีเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางใน การบริการข้อมูล ปัจจุบัน Web Site ของกรมศุลกากร (www.customs.go.th) ได้ให้บริการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และประกาศต่างๆ ให้กับประชาชนทั่วไป

เนื่องจากข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก มีความสำคัญต่อสภาวะเศรษฐกิจที่สามารถบ่งชี้ถึงสภาวะการค้าและการลงทุนของประเทศ หากผู้ประกอบการสามารถติดตาม สถานะ การทำงานในการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ตว่าอยู่ในสถานะใด เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการทำงานขั้นตอนต่อไปได้รวดเร็วขึ้น และลดค่าใช้จ่าย จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ กรมศุลกากร จึงจัดทำระบบการติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เนต (e-Tracking) ซึ่งเป็นอีกบริการที่จัดทำสนับสนุนระบบการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และอำนวยความสะดวกให้กับประกอบการนำเข้าและส่งออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งขบวนการ

1. Introduction

2. Service Feature

3. e-Traking Service

4. Example for e-Tracking Service

5. Registration Procedure

6. Compensation on mobile

ที่มาบทความ : กรมศุลกากร