การชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่น และ/หรือเงินประกันของกรมศุลกากร

การชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่น และ/หรือเงินประกันของกรมศุลกากรมี 3 วิธี

  1. การชำระด้วยตนเองที่หน่วยรับชำระเงินทุกที่ของกรมศุลกากร ทั้งการชำระด้วยเงินสด บัตรเดบิต/เครดิต เช็ค (cheque) บัตรภาษี ฯลฯ เมื่อชำระเงินแล้วเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยการเงินจะออกใบเสร็จรับเงิน กศก. 122 ให้การสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 19/.2552 ลงวันที่ 9 เมษายน 2552 โดยขีดคร่อม และสั่งจ่าย “กรมศุลกากร (พักรายได้) โดย … (ชื่อผู้นำของเข้า/ผู้ส่งของออก/อื่น ๆ …” หรือ The Customs Department (Suspension) by … (name of importer/exporter or etc.)…” กับขีดฆ่าคำว่า “ผู้ถือ” ออก

  2. การชำระโดยการตัดบัญชีธนาคารของผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก หรือตัวแทนออกของผ่านระบบ e-Payment ที่ได้แจ้งลงทะเบียนธนาคารเพื่อการขอชำระภาษีอากร และ/หรือขอคืนเงินอากรไว้กับกรมศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากรที่ 64/.2561 หรือ 61/.2561 เมื่อตัดบัญชีและได้รับเลขชำระอากรแล้ว ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก หรือตัวแทนออกของ สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร ผ่านระบบ e-Tracking โดยจะได้ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123

  1. การชำระโดยระบบ e-Bill Payment ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 9/.2562 เมื่อชำระเงินและได้รับเลขชำระอากรแล้ว ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก หรือตัวแทนออกของ สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร ผ่านระบบ e-Tracking โดยจะได้ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123

ประกาศกรมศุลกากรที่ 9/.2562 เรื่อง การเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่นและ/หรือเงินประกัน และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.123 [ดาวน์โหลด] มีผลบังคับใช้ 14 มกราคม 2562

enter image description here

enter image description here

enter image description here

enter image description here

enter image description here

enter image description here

enter image description here

enter image description here

enter image description here

enter image description here

ที่มา : กรมศุลกากร

เอกสารประกอบการสัมมนา Digital Customs 2018

การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

enter image description here

ช่องทางการชำระเงิน

enter image description here

enter image description here

ระบบ e-Payment

enter image description here

enter image description here

สถิติ e-Payment

enter image description here

ขั้นตอนการสมัคร

enter image description here

ธนาคารที่ให้บริการ

enter image description here

enter image description here


บริการรับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC

enter image description here

enter image description here

enter image description here

enter image description here


ระบบ e-Bill Payment

enter image description here

enter image description here

หลักการทำงาน

enter image description here

กระบวนการทำงาน

enter image description here

เอกสารที่สามารถชำระเงิน

enter image description here

ตัวอย่างใบขนสินค้า

enter image description here

ตัวอย่างใบสั่งเก็บเงิน

enter image description here

ตัวอย่างใบแจ้งหนี้

enter image description here

enter image description here

enter image description here

การพิมพ์ใบเสร็จด้วยตนเอง

enter image description here

enter image description here

enter image description here

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักบริหารกลาง (ศบศ. สบก.)
  • กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6867
Previous