ระบบ National Single Window (NSW)

enter image description here


ระบบ National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) สำหรับการเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานนำเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

กำเนิดระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศ

กรมศุลกากร ได้เริ่มนำแนวคิดของ Single Window มาประยุกต์ใช้สำหรับการนำเข้าการส่งออกมาตั้งแต่ปี 2541 โดยพัฒนาบริการศุลกากรจากระบบเอกสารกระดาษเป็นระบบการแลกเปลี่ยนเอกสารในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Data Interchange: EDI และสามารถให้บริการระบบ EDI ทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทยที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรและผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า บริษัทเรือ สายการบิน และธนาคารต่างๆ และต่อมาพัฒนาเป็นระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ไร้เอกสาร (e-Customs) ให้บริการ ทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 ซึ่งเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศ และส่งผลให้การจัดอันดับของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยดี มากขึ้นตามลำดับ มติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการ ดำเนินการจัดตั้ง NSW ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์โดยให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกให้ความร่วมมือเพื่อร่วมกันผลักดันให้การจัดตั้ง NSW สำเร็จตามเป้าหมาย และให้กรมศุลกากรจัดทำ MOU กับศุลกากรประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบ ASEAN Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window และ ASEAN Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window ได้เฉพาะที่อยู่ในกรอบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเฉพาะ เพื่อผลักดันให้ ASEAN Single Window จัดตั้งได้สำเร็จตามเป้าหมาย

ระบบ NSW ของประเทศเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับ ผู้ให้บริการระบบ Electronic Windows ที่มีอยู่แล้วในขณะนั้น รวมถึงการเชื่อมโยงกับระบบศุลกากร ไร้เอกสาร เพื่อให้บริการผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออกทั่วประเทศแบบไร้เอกสารได้อย่าง ต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการค้าที่ใช้ระบบศุลกากรไร้เอกสารอยู่แล้ว รวมทั้งหน่วยงาน ภาครัฐที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรอยู่ก่อนแล้ว ปัจจุบันระบบNSW ให้บริการ เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งประกอบด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (G2G),การเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2B) และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจและ ภาคธุรกิจ (B2B) บางส่วน โดยมีความก้าวหน้าการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆ กับระบบ NSW

กรมศุลกากรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง และผู้ประกอบการ เช่น ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า บริษัทเรือ สายการบิน และธนาคารต่างๆ เชื่อมโยงข้อมูลใบขนสินค้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554

รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW)

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563

การพัฒนาระบบ National Single Windows: NSW หรือระบบกลางการเชื่อมโยงข้อมูลของประเทศ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 เห็นชอบให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดตั้งระบบ NSW และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า การส่งออกและโลจิสติกส์ ให้ความร่วมมือเพื่อร่วมกันผลักดันให้ระบบ NSW จัดตั้งได้สำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการค้าระหว่างประเทศให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศ ปัจจุบันระบบ NSW มีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งพร้อมให้บริการตั้งแต่ ตุลาคม 2554 โดยมีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ ในการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ ซึ่งได้นำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคธุรกิจ (G2G/B2G) ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องนำเอกสาร เพื่อนำใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลา ในกระบวนการนำเข้าส่งออก ทำให้ภาพรวมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความทัดเทียมกับนานาประเทศ

การพัฒนาระบบ Thailand National Single Window NSW 2019

ปัจจุบันมี 37 หน่วยงาน ที่เปิดให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ NSW แล้ว โดยแบ่งเป็นประเภทข้อมูลดังนี้

มี 32 หน่วยงาน เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW สำหรับใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร และกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ประกอบด้วย

 1. กรมศุลกากร
 2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 3. กรมทรัพยากรธรณี
 4. กรมควบคุมโรค
 5. กรมป่าไม้
 6. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 7. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 8. กสทช.
 9. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 10. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 11. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 12. กรมการขนส่งทางบก
 13. กรมการอุตสาหกรรมทหาร
 14. การยางแห่งประเทศไทย
 15. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 16. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 17. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 18. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 19. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 20. กรมการค้าภายใน
 21. กรมสรรพสามิต
 22. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 23. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 24. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 25. กรมธุรกิจพลังงาน
 26. กรมศิลปากร
 27. กรมประมง
 28. กรมวิชาการเกษตร
 29. กรมการปกครอง
 30. กรมการค้าต่างประเทศ
 31. กรมปศุสัตว์
 32. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มี 4 หน่วยงาน เชื่อมโยงข้อมูลข้อมูลตารางการบิน (Flight Schedule), บัญชีสินค้าทางเรือ (Manifest) ประกอบด้วย

 1. กรมเจ้าท่า
 2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 3. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 4. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

มี 1 หน่วยงาน เชื่อมโยงข้อมูลรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ โดยตรง ได้แก่

 1. สำนักงานประกันสังคม

เอกสารเผยแพร่


โครงการเชื่อมโยงข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าและคำสั่งตรวจปล่อยตู้สินค้าด้วยกระบวนการ e-Matching

โครงการเชื่อมโยงข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าและคำสั่งตรวจปล่อยตู้สินค้าด้วยกระบวนการ e-Matching ระหว่างกรมศุลกากรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ National Single Window (NSW) {##id-1}

การขอรับใบอนุญาต/ใบรับรอง การนำเข้า-ส่งออกรูปแบบ Single Form สินค้าวัตถุอันตราย