การผ่านแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศลาว

ปัจจุบันการผ่านแดน (Transit) ระหว่างประเทศไทย กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถดำเนินการได้ทั้งประเภท การผ่านแดนตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade : GATT ) 1994 และการผ่านแดนตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งทั้งสองประเภทมีความแตกต่างในรายละเอียดของเนื้อหา และการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ฯลฯ มีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรศึกษาถึงข้อแตกต่าง และข้อจำกัด ของการผ่านแดนทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว เนื่องจากมีผลในการดำเนินการขอผ่านแดนและการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าผ่านแดน และอาจมีผลกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น

– การยื่นขออนุมัติเป็นผู้ขอผ่านแดน
– การทำสัญญาประกันทัณฑ์บน
– การบันทึกข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับเรือ, รถหรืออากาศยาน (Manifest)
– การทำใบขนสินค้าผ่านแดน
– การทำใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน
– ระยะเวลาที่ต้องนำสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
– การกำหนดเส้นทางในการผ่านแดน
– การปฏิบัติพิธีการศุลกากร
– การควบคุมทางศุลกากร เป็นต้น