การจำแนกพิกัดศุลกากร

ระบบพิกัด HS Code จัดแบ่งกลุ่มสินค้าตามขั้นตอนการผลิตออกเป็น 21 หมวด 97 ตอน (5,386 ประเภท)

 • 01 สัตว์มีชีวิต
 • 02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้
 • 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ
 • 04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
 • 05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

 • 06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต หัว รากและสิ่งที่คล้ายกัน ดอกไม้และใบไม้ที่ใช้ประดับ
 • 07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้
 • 08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้จำพวกส้มหรือเปลือกแตงโม
 • 09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ
 • 10 ธัญพืช
 • 11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช มอลต์ สตาร์ช อินูลิน และกลูเทนจากข้าวสาลี
 • 12 เมล็ดพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ดเตล็ด พืชที่ใช้ในอุตสาหกรรม หรือใช้เป็นยาฟาง และหญ้าแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
 • 13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช
 • 14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน ผลิตผลจากพืชที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

 • 15 ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมันดังกล่าว ไขมันที่บริโภคได้ซึ่งจัดทำแล้ว ไขที่ได้จากสัตว์หรือพืช

 • 16 ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือจากสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ
 • 17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล (ชูการ์คอนแฟกชันเนอรี)
 • 18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้
 • 19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม ผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกเพสทรี
 • 20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช
 • 21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่ทำจากพืช
 • 22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู
 • 23 กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารที่จัดทำไว้สำหรับการเลี้ยงสัตว์
 • 24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ

 • 28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์ประเภทสารประกอบอนินทรีย์ ของโลหะมีค่า และโลหะจำพวกแรร์เอิร์ท ของธาตุกัมมันตรังสีหรือไอโซโทป
 • 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์
 • 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม
 • 31 ปุ๋ย
 • 32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี แทนนินและอนุพันธ์ของแทนนิน สีย้อม สารสี (พิกเมนต์)และวัตถุแต่งสี อื่นๆ สีทาและวานิชพัตตี้และมาสติกอื่นๆรวมทั้งหมึก
 • 33 เอสเซนเชียลออยล์และเรซินนอยด์ เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉมเครื่องประเทืองโฉม (ทอยเล็ดเพรพาเรชัน)
 • 34 สบู่ สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น ไขเทียม ไขปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ขัดเงาหรือขัดถู เทียนไข และของที่คล้ายกัน เพสต์สำหรับทำแบบ “ไขที่ใช้ทางทันตกรรม” สิ่งปรุงแต่งทางทันตกรรมซึ่งมีปลาสเตอร์เป็นหลัก
 • 35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์
 • 36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ แอลลอยด์ที่ทำให้เกิดประกายไฟ สิ่งปรุงแต่งที่สันดาปได้บางชนิด
 • 37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์
 • 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด

 • 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก
 • 40 ยาง และของทำด้วยยาง

 • 41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก
 • 42 เครื่องหนัง เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก เครื่องใช้สำหรับเดินทาง กระเป๋าถือและภาชนะที่คล้ายกัน ของที่ทำด้วยไส้สัตว์(นอกจากไส้ตัวไหม)
 • 43 หนังเฟอร์ เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว

 • 44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้
 • 45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก
 • 46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง ทำด้วยเอสพาร์โตหรือวัตถุถักสานอื่นๆ เครื่องจักสานและเครื่องสาน

 • 47 เยื่อไม้หรือเยื่อไม้ที่ได้จากวัตถุจำพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่นๆ เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง
 • 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษหรือทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง
 • 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน

 • 50 ไหม
 • 51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ
 • 52 ฝ้าย
 • 53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ
 • 54 ใยยาวประดิษฐ์
 • 55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์
 • 56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ด้ายชนิดพิเศษ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล และของทำด้วยสิ่งดังกล่าว
 • 57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
 • 58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าสิ่งทอที่ทำปุยแบบทัฟต์ ผ้าลูกไม้เทเพสทรี ผ้าที่ใช้ตกแต่ง ผ้าปัก
 • 59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ของทำด้วยสิ่งทอชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 • 60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 • 61 เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 • 62 เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 • 63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ ของเป็นชุด เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้วทำด้วยสิ่งทอ ผ้าขี้ริ้ว

 • 64 รองเท้า สนับแข้งและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว
 • 65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบของเครื่องสวมศรีษะ
 • 66 ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้(วิป) แส้ขี่ม้าและส่วนประกอบของของดังกล่าว
 • 67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว และของทำด้วยของดังกล่าว ดอกไม้เทียม ของทำด้วยผมคน

 • 68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน
 • 69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก
 • 70 แก้วและเครื่องแก้ว

 • 71 ไข่มุกธรรมชาติ หรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทำด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอย และรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหรียญกษาปณ์

 • 72 เหล็กและเหล็กกล้า
 • 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
 • 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง
 • 75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล
 • 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม
 • 78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว
 • 79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี
 • 80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก
 • 81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว
 • 82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ ส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วยโลหะสามัญ
 • 83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ

 • 84 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว
 • 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพ และเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องดังกล่าว

 • 86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบของของดังกล่าว สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับรางรถไฟหรือรถราง และส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าว เครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า) สำหรับให้สัญญาณทางจราจรทุกชนิด
 • 87 ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว
 • 88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว
 • 89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ

 • 90 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือการศัลยกรรม รวมทั้งส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว
 • 91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบของนาฬิกาดังกล่าว
 • 92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี

 • 93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว

 • 94 เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเตียง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะ และสิ่งตกแต่งยัดไส้ที่คล้ายกัน เครื่องประทีปโคมไฟ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง แผ่นป้ายชื่อที่มีแสงสว่างและของที่คล้ายกัน รวมทั้งอาคารสำเร็จรูป
 • 95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว
 • 96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด

 • 97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ


หรือแบ่งออกเป็น

 • วัตถุดิบ 508 รายการ
 • กึ่งสำเร็จรูป 2,124 รายการ
 • ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2,754 รายการ

โดยมีการคิดอากร ตามกลุ่มต่าง ๆ โดยประมาณดังนี้

 • วัตถุดิบ 0 – 1 %
 • กึ่งสำเร็จรูป 3 – 5 %
 • ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 10 – 40 %