รหัสสถิติสินค้า ฉบับปี 2565

จัดแบ่งกลุ่มสินค้าตามขั้นตอนการผลิตออกเป็น 21 หมวด 97 ตอน