เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่ รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1. รายการอ้างอิงสินค้าทางการแพทย์และรายการยาที่สำคัญพร้อมประเภทพิกัดศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 18 มิถุนายน 2563
2. รายการอ้างอิงในการจำแนกประเภทพิกัดศุลกากรสำหรับวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 2 กุมภาพันธ์ 2564
3. HS Code INN List 124 Covid-19 21 ธันวาคม 2563
4. รายการอ้างอิงในการจำแนกประเภทพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ฉบับที่ 3 18 มิถุนายน 2563
5. ตารางเทียบพิกัดศุลกากรประเภทย่อย AHTN 2012 - AHTN 2017 20 มิถุนายน 2562
6. ราชกิจจานุเบกษา แก้คำผิด พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 18 กันยายน 2560
7. ปรับปรุงแก้ไขรหัสสถิติ 2832.10 และ 2832.20 (8 มีนาคม 2560) 8 มีนาคม 2560
8. รหัสสถิติสินค้า ฉบับปี พ.ศ. 2560 (9 ก.พ. 2560) 9 กุมภาพันธ์ 2560
9. Text of AHTN 2017 with Corrigendum Oct 2016 16 มกราคม 2560
10. คำอธิบายพิกัดศุลกากรเพิ่มเติม (Supplementary Explanatory Notes - SEN 2017) 6 มกราคม 2560
11. ชื่อผู้ประสานงาน (Contact Point) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับรหัสสถิติสินค้า ปี 2560 4 มกราคม 2560
12. ประกาศกระทรวงการคลัง (มีผลใช้บังคับ 1 มกราคม พ.ศ.2560) 31 ธันวาคม 2559
13. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 27 ธันวาคม 2559