การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์

มีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันแล้ว

การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

ยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูล

กรณีได้รับยกเว้น