ประกาศที่เกี่ยวข้อง

</div>

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร

การตรวจสอบกรณีเชื่อมโยงข้อมูลกันแล้ว

การตรวจสอบกรณียังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูล

การตรวจสอบกรณีได้รับยกเว้น

การตรวจสอบกรณีได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง