การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตร่วมกับสำนักงานอาหารและยา

ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานอาหารและยา

ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานอาหารและยา มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ที่มา : กรมศุลกากร