กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 อธิบดีกรมศุลกากรเห็นควรกําหนดราคาศุลกากรสําหรับสินค้าไม้ดังต่อไปนี้ และให้ถือราคาที่ประกาศนี้ เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ที่มา : กรมศุลกากร