เงื่อนไขการชำระเงิน (Terms of payment)

เงื่อนไขการชำระเงินที่มีกำหนดระยะเวลา (Deferred Payment) หมายความว่า ผู้ซื้อ (buyer) ไม่ต้องชำระเงินต่อผู้ขายทันทีที่เห็นตั๋ว แต่ให้ทำการรับรองตั๋วแลกเงิน (accept bill) เพื่อที่จะชำระเงินตามเวลาที่ตกลงกันไว้ในอนาคต

ประเภทของเงื่อนไขการชำระเงินที่มีกำหนดเวลา (Deferred payment)

เงื่อนไข รายละเอียด
30,60,90 days after sight ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 30 วันหรือ 60 วัน หรือ 90 วัน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) หลังจากวันที่เห็นตั๋ว (วันที่ยอมรับสภาพหนี้)
30,60,90 days after date ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 30 วันหรือ 60 วัน หรือ 90 วัน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) หลังจากวันที่ออกตั๋วแลกเงิน (date of bill of exchange)
90,120,360 days after B/L day ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 90 วันหรือ 120 วันหรือ 360 วัน หลังจากที่ออกใบตราส่งทางเรือ
2 months after airway bill ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 2 เดือนนับจากวันที่ออกใบรับขนส่งทางอากาศ
30 days after goods pass Food and Drug Administration ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 30 วันหลังจากที่วันสินค้าผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากองค์การอาหารและยา
2 months after arrival goods ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 2 เดือนหลังจากวันที่สินค้าปลายทาง
60 days after first ผู้ซื้อต้องชำระค่าสินค้าภายใน 60 วันหลังจาก presentation วันที่ธนาคารยื่นเอกสารให้ครั้งแรก
60 days after customs clearance ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 60วันหลังจากวันที่ทำพิธีศุลกากรรับสินค้าไปเรียบร้อยแล้ว
60 days after invoice date ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 60 วันหลังจากวันที่ออกใบกำกับสินค้า
60 days after acceptance ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 60 วันหลังจากวันที่เซ็นรับรองตั๋วแลกเงิน
60 days after on-board date ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 60 วันหลังจากวันที่บรรทุกสินค้าลงสู่ระวางเรือ