การนำของเข้าและส่งของออกทางไปรษณีย์


บทนำ

ของต้องห้าม

ของต้องกํากัด

การแยกประเภทสิ่งของ

การแยกประเภทสิ่งของที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

แผนภาพแสดงประเภทของที่นําเข้าทางไปรษณีย์

แผนภาพแสดงประเภทของที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหวางประเทศและกระบวนการทางศุลกากร

ตัวอย่างใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของ

ตัวอย่างใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

คำร้องขอโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากร

วิธีคํานวณอากรขาเข้า

วิธีคํานวณอากรขาเข้าและภาษีอื่น ๆ สําหรับของที่นําเขาทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

อากรขาเข้า

ภาษีสรรพสามิต

การค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร

การส่งของออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

สถานที่ติดต่อ

คําถามที่พบบ่อย

ที่มา : กรมศุลการ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 30 มีนาคม 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ : 1164 อีเมล์ : 1164@customs.go.th