การนำเข้า ส่งออก โดยผู้ประกอบการของเร่งด่วน

การนำเข้า ส่งออก โดยผู้ประกอบการของเร่งด่วน (Express Consignment)

ผู้ประกอบการของเร่งด่วน (express consignment) คือ ผู้ที่กรมศุลกากรจดทะเบียนให้เป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเข้ามาใน หรือ นำออกไปนอกราชอาณาจักร โดยให้บริการกับผู้รับฝากแบบ ประตูถึงประตู (DOOR TO DOOR) และต้องดำเนินพิธีการศุลกากรตามที่กรมศุลกากรกำหนดแทนผู้นำเข้าหรือ ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการเร่งด่วน ได้แก่ Fed Ex, UPS, DHL, TNT

ของเร่งด่วนที่นำเข้ามาเข้ามาจากต่างประเทศ สามารถจัดแบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 เป็นเอกสาร

 • เป็นของที่ไม่ต้องเสียอากร ที่ไม่ต้องเสียอากร ตามภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด
 • ผู้ประกอบการของเร่งด่วนจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าในนามของผู้ประกอบการของเร่งด่วน และ เมื่อผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะนำไปส่งให้ผู้นำเข้า

ประเภทที่ 2 ได้แก่ของดังต่อไปนี้

 • ของที่ไม่ต้องเสียอากรตามภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้าแห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด
 • ของที่นำเข้าซึ่งแต่ละรายมีราคาซีไอเอฟไม่เกิน 1,500 บาท ตามประเภท 12 ภาค4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด
 • ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า ตามประเภท14 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด
  • เป็นของไม่ต้องเสียอากร หรือของที่ได้รับยกเว้นอากร
  • ผู้ประกอบการของเร่งด่วนจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าในนามของผู้ประกอบการของเร่งด่วน และ เมื่อผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะนำไปส่งให้ผู้นำเข้า

ประเภทที่ 3 เป็นของที่จัดเข้าตามภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้าแห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 โดยแต่ละรายใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน (House Air Waybill) มีราคา FOB (Free On Board) ไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้ามของต้องกำกัดหรือของที่ได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 หรือของที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หรือของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย

 • เป็นของต้องเสียอากร
 • ผู้ประกอบการของเร่งด่วนจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าในนามของผู้ประกอบการของเร่งด่วน และ โดยผู้ประกอบการของเร่งด่วนจะเป็นผู้ชำระภาษีอากรตามพิกัดอัตราศุลกากรแทนผู้นำของเข้า เมื่อผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะนำไปส่งให้ผู้นำเข้า

ประเภทที่ 4 ของอื่น ๆ นอกจากของตามประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3

 • เป็นของต้องเสียอากร หรือ ของต้องกำกัด หรือ ของที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หรือ ของที่ต้องส่งตัวอย่างก่อนปล่อย
 • ผู้นำของเข้าเป็นผู้จัดทำใบขนสินค้าขาเข้าในระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนนำของออกไปจากอารักขาศุลกากร

อ้างอิงจาก:

ประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. (ดาวน์โหลดประกาศ)

หมายเหตุ ค่าขนส่งของที่ใช้กำหนดราคาศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร สำหรับของเร่งด่วน ให้ปฏิบัติตามลำดับ ดังนี้

ใช้ค่าขนส่งตามที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือหลักฐานการจ่ายค่าขนส่งของดังกล่าว กรณีบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ไม่มีค่าขนส่งของหรือไม่มีเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าขนส่งของ ให้ใช้อัตราค่าระวางบรรทุกทางอากาศยานเฉลี่ยตาม Zone ที่กรมศุลกากรประกาศให้ใช้สำหรับของเร่งด่วน ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าขนส่งของ (ดาวน์โหลดเอกสาร)