วิธีปฏิบัติสำหรับการส่งออกสินค้าทางไปรษณีย์

สามารถดำเนินการได้ 2 กรณี คือ

 1. กรณีที่ไม่ต้องทำใบขนสินค้าขาออก ให้กระทำได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งตามระเบียบข้อบังคับของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ได้แก่ การส่งของดังต่อไปนี้
 • ไม่เป็นของต้องห้ามในการส่งออก
 • ไม่เป็นของต้องกำกัดในการส่งออก
 • ไม่เป็นของต้องเสียอากร หรือค่าภาคหลวงในการส่งออก
 • การส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งไปถึงผู้รับคนหนึ่ง ไม่ว่าจะมีจำนวนกี่ห่อ มีราคารวมกันคราวหนึ่งไม่เกิน 10,000.- บาท สำหรับของทั่วไป หรือไม่เกิน 50,000.- บาท สำหรับเพชรพลอย เครื่องรูปพรรณทองคำ และเครื่องรูปพรรณทองคำขาว
 • มิใช่การส่งออกที่ขอคืนอากร หรือขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
 • มิใช่การส่งออกที่ขอใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามา
 1. กรณีไม่เป็นไปตามข้อ 1. ผู้ส่งออกต้องจัดทำใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 • ผู้ส่งออก ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการศุลกากร ที่ ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ (กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน)
 • ผู้ส่งออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์และใบกำกับการขนย้าย (โดยสามารถใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ชำระภาษีอากร (ถ้ามี) และ นำของมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จากนั้นจึงนำของส่งออกไปฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ นำหลักฐานการส่งออก แจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อรับรองการส่งออก
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
  ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร
  111 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10020
  โทรศัพท์ 02 575 1002-3 โทรสาร 02 575 1011