ความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand - New Zealand Closer Economic Partnership - TNZCEP)


ความเป็นมา

ประเทศไทย และประเทศนิวซีแลนด์มีการลงนามความตกลงฯ ในเดือนเมษายน 2548 เพื่อให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการเปิดตลาดด้านการค้าสินค้า บริการ การลงทุน และความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และนโยบายการแข่งขัน เป็นต้น.

ความตกลง FTA ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ ถือเป็นความตกลง FTA ลำดับต้นๆ ของไทยที่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2548 โดยปัจจุบันออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้ลดภาษีสินค้าทุกรายการให้กับไทยเหลือศูนย์แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ส่วนไทยได้ลดภาษีสินค้าเกือบทั้งหมด ให้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เหลือศูนย์แล้วเช่นกัน แต่ยังคงเหลือสินค้าเกษตรบางรายการ ซึ่งรวมถึงสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมที่ไทยยังใช้มาตรการโควตาภาษีและมาตรการปกป้องพิเศษ เพื่อให้ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมโคนมของไทยมีเวลาในการปรับตัว โดยปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์นมไทยที่เปิดตลาดลดภาษีเหลือศูนย์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 คือ นมและครีมข้นไม่หวาน และบัตเตอร์มิลล์ แต่ยังคงเหลือสินค้าที่ไทยจะต้องทยอยเปิดตลาดให้กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้แก่ สินค้านมผงที่มีไขมันเกิน 1.5% (ไม่ใช้เลี้ยงทารก) ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนม หางนม (เวย์) เนย ไขมันเนย (AMF)และกลุ่มสินค้าเนยแข็ง จะต้องไม่มีการจำกัดโควตาและลดภาษีเป็นศูนย์ ในปี 2564 และสินค้านมและครีม เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง นมผงขาดมันเนย ที่จะต้องไม่มีโควตาและลดภาษีเป็นศูนย์ในปี 2568

วัตถุประสงค์

เพื่อความร่วมมือในทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ ที่จะขยายการค้าระหว่างกันโดยการปรับลดภาษีให้ต่ำลงและเป็นศูนย์ เพื่อเกิดการค้าอย่างเสรีในที่สุด

ระยะเวลา

เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548

ขอบเขตของสินค้า

การลดหย่อนภาษี

 • นิวซีแลนด์
 1. ลดเป็น 0 ทันที จำนวน 5,878 รายการ
 2. ลดเป็น 0 ภายในปี 2553 จำนวน 697 รายการ
 3. ลดเป็น 0 ภายในปี 2558 จำนวน 898 รายการ
 • ไทย
 1. ลดเป็น 0 ทันที จำนวน 2,978 รายการ
 2. ลดเป็น 0 ภายในปี 2553 จำนวน 1,961 รายการ
 3. ลดเป็น 0 ภายในปี 2558 จำนวน 520 รายการ
 4. ลดเป็น 0 ภายในปี 2563 จำนวน 42 รายการและ ปี 2568 จำนวน 4 รายการ

กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า

 • กฎทั่วไป ซึ่งเป็นกฎหลักหรือกฎทั่วไปใช้กับทุกสินค้า

ภายใต้ข้อตกลง FTA ไทย-นิวซีแลนด์ ไม่กำหนดให้ใช้กฎทั่วไป

- กฎเฉพาะสินค้า เป็นกฎที่ใช้กับสินค้าเฉพาะรายการ หรือ กฎที่ยกเว้นจากกฎทั่วไป
(ดูกฎแหล่งกำเนิดเฉพาะสินค้า)

สินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ จัดอยู่ในกฎนี้ เกณฑ์ที่ใช้มีดังนี้ เกณฑ์ที่ใช้มีดังนี้

 1. กฎการผลิตหรือการได้มาจากวัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained Goods)

 2. การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร (Chang in Tariff Classification) หรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี(Chemical Reaction) ซึ่งสินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ใช้กฎข้อนี้เป็นส่วนใหญ่

 3. กฎสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบวัตถุดิบภายในประเทศไทย /นิวซีแลนด์ (Regional Value Content : RVC) ซึ่งใช้กับสินค้าในกลุ่มสิ่งทอ เสื้อผ้าและรองเท้าโดยกำหนดไว้ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของราคาสินค้า F.O.B.

  สูตร

  RVC = FOB – VNM x 100

  FOB

  FOB = Free On Board (ราคาสินค้าตาม เอฟโอบี)

  VNM = Value of Non-Originating Material (มูลค่าวัตถุดิบที่นำเข้ามาเพื่อใช้ผลิตภายในประเทศโดยราคา CIF)

การขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีภายใต้ FTA ไทย-นิวซีแลนด์

มีหน่วยงานราชการรับรอง เพื่อส่งไปให้ลูกค้าแสดงต่อศุลกากรของนิวซีแลนด์ในการลดอัตราภาษีศุลกากรนำเข้า (หลักเกณฑ์การรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง)

Rules of Origin

ประกาศ / กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมศุลกากร

เลขที่ประกาศ รายละเอียด
217/.2564 หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์
81/.2563 การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
152/.2560 หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์
232/.2559 หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์
7/.2555 ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์
128/.2549 หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์
41/.2548 ระเบียบพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดนิวซีแลนด์ ตามข้อผูกพันตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand ? New Zealand Closer Economic Partnership Agreement)
38/.2548 แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า*ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจใกล้ชิดไทยนิวซีแลนด์

ปริมาณการนำเข้าสินค้าตามมาตรการปกป้อง ตามความตกลง ไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand - New zealand FTA)