ASEAN

ข้อแนะนำการใช้ e - Form D จากเมียนมา

แนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณี e - From D จากประเทศเวียดนาม

บทความทางวิชาการ - การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN-wide Self-certification - AWSC) ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน

คำอธิบายรหัส Certified Exporter Code ภายใต้การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN-Wide Self-Certification - AWSC)

ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN Wide Self-Certification AWSC)