หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ใช้ตราประทับและลายมือชื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESS)

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน